تخفیفی که گرفتم نیومده تو کیف پولم 

خیر، هر مبلغی از هدیه را که خواستی می‌تونی برای پرداخت خدمات استفاده کنی.