از هدیه‌ها چطوری استفاده میشه؟ 

برای پرداخت انعام و یا تسویه حساب خدمات می‌تونی از هدیه استفاده کنی.