می‌تونم مبلغ هدیه را برداشت کنم؟ 

نه، امکانش نیست و فقط می‌تونی واسه پرداخت خدمات ازش استفاده کنی.