همون اول که برنامه را نصب میکنم چقدر شارژ دارم؟ 

بعد از نصب برنامه هدیه ده هزار تومن شارژ اولیه داری.