چه موقع هدیه معرفی دوستان به حسابم اضافه میشه؟ 

بعد از اینکه اولین خدمتی که گرفته به اتمام برسه.