اگه مشتری انصراف بده تکلیف بیعانه چی میشه؟ 

اگه کمتر از 24 ساعت به زمان شروع خدمت مونده باشه کل بیعانه برداشت میشه. اگه بین 24 ساعت تا 48 ساعت مونده باشه 50 درصد بیعانه برداشت میشه و اگه بیش از 48 ساعت مونده باشه 20 درصد بیعانه برداشت میشه و مابقی به حساب مشتری عودت داده میشه.